Archipel

Beleef architectuur!

Fotoalbums: Expo 2000 Hannover

Pavilion Japan Expo - Shigeru Ban, 2000

© bruno vanbesien

Pavilion Japan Expo - Shigeru Ban, 2000

© bruno vanbesien

Pavilion Hungary Expo - 2000

© bruno vanbesien

Pavilion Portugal expo - Álvaro Siza Vieira, 2000

© bruno vanbesien

Pavilion Portugal expo - Álvaro Siza Vieira, 2000

© bruno vanbesien

Pavilion Finland expo - Sarlotta Narjus and Antti-Matti Siikala, 2000

© bruno vanbesien

Swiss pavilion Expo - Peter Zumthor, 2000

© bruno vanbesien

Swiss pavilion Expo - Peter Zumthor, 2000

© bruno vanbesien

Swiss pavilion Expo - Peter Zumthor, 2000

© bruno vanbesien

Expo 2000

© bruno vanbesien

Pavilioen Nederland expo - MVRDV, 2000

© bruno vanbesien

Pavilioen Nederland expo - MVRDV, 2000

© bruno vanbesien

Pavilioen Nederland expo - MVRDV, 2000

© bruno vanbesien
Archipel

Expo 2000 Hannover

zie ook:

Reis
Architectuur en Recuperatie
vr 25 zo 27 augustus 2000