Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Exhibition

nulmOmenten

Between looking and making
04.06 06.06 2015
K.U. Leuven faculteit architectuur
Hoogstraat 51
9000 Gent

In collaboration with:

With the support of:

A generation architects , graduated at St. Lucas in 1974 and all tutors say farewell: Paul Robbrecht, Marie-José Van Hee, Marc Dubois, Jan Maenhout, Luc Devos, William Lievens, Paul Lievevrouw, Francis Glorieux and Martin Herman. Also Christian Kieckens, Marc Felix & Gilbert Decouvreur, who taught for years at the institute, are part of this generation. Engineers as Guy Mouton and Patrick Lints joined the team.

Dit academiejaar werkt de Faculteit Architectuur van de KU Leuven rond een generatie architecten die aan haar campussen, het toenmalige Sint-Lucas, in 1974 afgestudeerd zijn. Het gaat hierbij om Paul Robbrecht, Marie-José Van Hee, Marc Dubois, Jan Maenhout, Luc Devos, William Lievens, Paul Lievevrouw, Francis Glorieux en Martin Herman. Ook Christian Kieckens, Marc Felix en Gilbert Decouvreur, die jaren lesgaven op het instituut, maken deel uit van deze generatie. Ingenieurs als Guy Mouton en Patrick Lints vervoegden het team. Allen docenten die de Faculteit Architectuur binnenkort verlaten, maar daar ontegensprekelijk hun stempel drukten in de meer dan 20 jaar dat zij er actief waren. Zij gaven vanuit hun eigen architectuurpraktijk vorm aan de eigenheid en het karakter van Sint-Lucas. Al in de jaren 1980 ontwikkelde deze generatie een onderzoeksgerichte ontwerp attitude die zich vanuit een bewustzijn van traditie richt op de autonome logica van de architectuur. De focus ligt op het onderzoek naar morfologie en ruimtelijkheid, typologie en bewoonbaarheid. De relatie met kunst enerzijds en ambachtelijkheid anderzijds staat hier centraal. Steeds wordt er gestreefd naar een architectonisch ontwerp waarbij de realiteit van het bouwen vooropstaat, vanuit een onlosmakende verwevenheid van concept en structuur op alle niveaus. Het is deze erfenis die nu verankerd zit in de Faculteit Architectuur van de KU Leuven, en er nog steeds de kracht van uitmaakt.
Bij de reeks evenementen ligt de focus op het thema ‘nulmoment’ (mOment), waarbij er wordt gegraven naar de uitgangsposities van architectuur en kunst. De generatie van 1974 keert hierbij terug naar de momenten die tekenend zijn geweest voor hun visie en vorming. Ze spreken over hun eigen werk, over de genealogie en hoe die verweven zit met belangrijke inspiraties en het werk van anderen.
Dit gebeurt steeds in dialoog met studenten, medewerkers en collega’s, een dens Sint-Lucas netwerk dat enerzijds verankerd is in Gent en Brussel, en anderzijds internationaal uitzwermt. We herdenken hierbij ook graag Eddy François.
Het gaat over tekenende momenten, het doorgeven daarvan, het opnemen en weer verwerken. Tussen lesgeven en leren. Tussen kijken en maken. Het gaat over de relatie tussen een mentor en een leerling, de dynamiek tussen de eigen praktijk en het doceren in het atelier.
Van hieruit organiseren studenten en docenten van de Faculteit Architectuur een lezingenreeks en een tentoonstelling met films, maquettes en installaties. Op verschillende manieren wordt samengewerkt met Archipel, de Stad Gent, het Vlaams Architectuur Instituut, Centrum Vlaamse Architectuurarchieven en de faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen.
Van 4 tot 7 juni 2015 is er op de campus Sint-Lucas in Gent en in de Gentse binnenstad een tentoonstelling gepland als sluitstuk van de evenementen, met een debat en een groots feest.
We zetten dan ook Guy Van Kerckhoven in de bloemen voor de jaren van filosofische mOmenten die hij op Sint-Lucas gedeeld heeft.
De Faculteit Architectuur van de KU Leuven omvat sinds haar oprichting in 2012 de academische architectuuropleidingen op campus Sint-Lucas Gent en campus Sint-Lucas Brussel. 1470 studenten studeren er Architectuur, Interieurarchitectuur, en Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.

Tekst: Caroline Voet