Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

De kleine sociale woonkorrel

Kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen in Gent
Donderdag
28.09 2023
20:00
Theater Tinnenpot - Beckettzaal

Met de steun van:

In Gent is de woningnood bijzonder hoog. Zoals de stad Gent nu groeit, moet het woonaanbod jaarlijks sterk aangroeien om gelijke tred te houden. De sociale huisvestingsmaatschappij Thuispunt Gent moet een antwoord bieden op de nood aan kwaliteitsvolle en betaalbare sociale woningen voor de laagste inkomenscategorieën in de stad. Zij doen dit zowel door het aanpakken van bestaande gebouwen die niet meer aan de huidige energie-eisen voldoen, als door het bijbouwen van nieuwe sociale woningen. We zoomen in op de kleine korrel van het sociaal wonen in Gent.

  • Intro
  • Luce Beeckmans KU Leuven
  • Sprekers
  • BLAF architecten
  • HAMA-architecten
  • DENC-STUDIO

Voor deze avond is de kaderende spreker Luce Beeckmans, professor aan KU Leuven en betrokken bij de Stadsacademie rond sociaal wonen in Gent. Het onderzoek van Luce situeert zich op het kruispunt van migratie, stad en architectuur. Vanuit haar ervaring kadert zij de evolutie van sociale woningbouw in Gent, van een emancipatorisch project naar een eerder minimalistische invulling als sociaal vangnet. Via een aantal case-studies doorheen de tijd in het Gentse (Nieuw Gent, Watersportbaan, Bernadettewijk) brengt ze de geleefde ervaring van het wonen in sociale huisvesting in beeld: een architecturale etnografie van sociale huisvesting. Hoe worden woningen toegeëigend, wanneer lukt dit wel en wanneer niet? Welke effecten hebben toenemende diversiteit en verschuivende gezinssamenstellingen op de toepasbaarheid van traditionele sociale huisvestingstypologieën? Vanuit dit etnografisch perspectief formuleert ze een aantal aanbevelingen voor ontwerpers.

De avond is georganiseerd als een ‘case-lezing’ – d.w.z. als een verzameling van verschillende, boeiende projecten, gebracht door drie bureaus. Op deze manier krijgen we een beeld van de huidige bewegingen op vlak van kleinschalig sociaal wonen in Gent. Hiervoor hebben we BLAF architecten, HAMA architecten en DENC-studio uitgenodigd.

BLAF architecten brengt een beschouwing over de voor- en nadelen van de kleine korrel voor sociale woningbouw ondersteund door een aantal eigen projecten (zowel gerealiseerd als in opbouw).

Kaarderijskaai | BLAF architecten

HAMA architecten brengt een diepgaande uiteenzetting over één project ‘Vogelenzang’ – vanuit het historisch weefsel van de wijk, het programma, de restricties van het perceel en de ambitie om een gastvrije architectuur te maken die aansluiting vindt in de straat.
Het project Vogelenzang van HAMA architecten behelst 13 duurzame, kwalitatieve, nieuwe sociale woningen als vervangingsbouw van het verouderde appartementsgebouw uit 1960 dat niet meer voldeed aan de hedendaagse woonnormen en -kwaliteiten.

Karin Borghouts Vogelenzang | HAMA architecten

DENC Studio brengt een architecturale vergelijking van drie gerealiseerde projecten in het Gentse. In de drie gevallen betreft het een vervangingsbouw, telkens met vergelijkbare beperkingen i.f.v. perceel, timing, normen en regels voor sociale huisvesting, maar toch zijn het zeer diverse projecten. Het bureau reflecteert op de marge die de strenge spelregels nog wel toelaten of hoe binnen deze spelregels architectuur te maken.

Heernis | DENC Studio

Luce Beeckmans – KU Leuven

Het onderzoek van Luce Beeckmans situeert zich op het kruispunt van migratie, stad en architectuur. Meer specifiek richt ze zich op de huisvesting en huisvesting van vluchtelingen en migranten, terwijl ze dit koppelt aan bredere debatten over stedelijke diversiteit en inclusie. Ze heeft veel gepubliceerd en tentoonstellingen over deze onderwerpen gecureerd.

Haar engagement om transformatieve verandering teweeg te brengen door het gelijktijdige proces van actie ondernemen en onderzoek doen komt goed tot uiting in haar engagement als voorzitter van het bestuur van de wooncoöperatie ‘Collectief Goed’ (‘een coöperatief woonmodel voor gezinnen met een laag inkomen en/of migratieachtergrond’, Antwerpen) als bestuurslid van ‘CAMPUS ATELIER’ (‘een open ontwerpatelier voor buurtbewoners van de Gentse sociale woonwijk Nieuw Gent en omgeving’, Gent). Ze voedt het architecturale debat over migratie en diversiteit.

De avond zal afgesloten worden met een uitleidend betoog van Marc Heughebaert, voorzitter van Thuispunt Gent. Thuispunt Gent is de woonmaatschappij voor de regio Gent. Thuispunt Gent beheert meer dan 10.500 sociale woningen in de stad Gent en haar deelgemeenten.
De voorzitter zoomt in op de specifieke uitdagingen in Gent en hoe Thuispunt Gent zich voorbereidt op de toekomst.