Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Thema 2023
Méér wonen

In 2023 zet Archipel in op stedelijk wonen, en meer bepaald op ‘méér wonen’. Leven in steden wordt onbetaalbaar. De trek naar de stad is weer toegenomen. Het stijgende aantal ouderen, de veranderende woonbehoefte en het groeiend aantal inwoners hebben een invloed op de toekomst van de stad. De mismatch tussen het huidige vastgoedbeleid en de behoefte aan betaalbaar wonen lijkt steeds groter te worden. Hoe kan het wonen in de stad aantrekkelijk én betaalbaar blijven?

Lees verder

Vrijwilliger worden?

Archipel rekent op een brede groep van vrijwilligers om haar activiteiten mogelijk te maken. Heb je ook zin om mee te helpen bij onze lezingen of mee te werken aan onze reizen? Aarzel dan niet om ons aan te spreken, een mailtje te sturen of op te bellen!

Lees hier meer

Fietstochten & -kaarten

In 2021 en 2022 organiseerden we een aantal buitenactiviteiten en maakten een aantal thematische architectuurkaarten om de stad per fiets of te voet te ontdekken.
Brugge | Brussel | Oostende | Hasselt & Genk

De gedrukte fietskaarten kan je bestellen via info@archipelvzw.be.
Kostprijs per stuk: 8 € inclusief verzendingskost, te betalen op rekening van Archipel BE50 7380 2952 6418

Lezing
28.09
De kleine sociale woonkorrel
Kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen in Gent

In Gent is de woningnood bijzonder hoog. Zoals de stad Gent nu groeit, moet het woonaanbod jaarlijks sterk aangroeien om gelijke tred te houden. De sociale huisvestingsmaatschappij Thuispunt Gent moet een antwoord bieden op de nood aan kwaliteitsvolle en betaalbare sociale woningen voor de laagste inkomenscategorieën in de stad. Zij doen dit zowel door het aanpakken van bestaande gebouwen die niet meer aan de huidige energie-eisen voldoen, als door het bijbouwen van nieuwe sociale woningen. We zoomen in op de kleine korrel van het sociaal wonen in Gent.

Reis
11.10 15.10
Zürich
Wonen, collectiviteit en vakmanschap

Zürich is een stad in permanente ontwikkeling en draagt woon- en architectuurkwaliteit hoog in het vaandel. Reeds decennia is Zwitserland koploper in het bedenken en realiseren van collectieve wooncoöperatieven. Hun unieke woonconcepten, woon- en beheermodellen ondervinden heel wat bijval in de rest van de wereld. Ook Archipel, met de focus op méér wonen in 2023, richt de ogen op Zwitserland en organiseert een studietrip naar Zürich.

Lezing
26.10
Zorgwonen in Kortrijk
Op zoek naar innovatieve woonconcepten

De gezondheid en het welzijn van alle Vlamingen, jong en oud, is belangrijk. Er moeten voldoende en kwaliteitsvolle zorgvoorzieningen zijn in de thuiszorg, de ouderenzorg, de algemene en de geestelijke gezondheidszorg. In Kortrijk zoomen we in op intergenerationeel wonen en zorgwonen.

Lezing
16.11
Rethinking housing
A plea for ‘new standards'

Duplex Architekten laat zien hoe innovatieve woningbouw in Zwitserland kan functioneren en welke bijdrage het kan leveren aan de stedelijke ontwikkeling. We plaatsen deze lezing in een breder onderzoek naar nieuwe financieringsmodellen voor de woonmarkt en naar alternatieve woonvormen waarbinnen wonen betaalbaar kan blijven.

Lezing
30.11
De grote woonkorrel
Hoe het grootschalig naoorlogs woonpatrimonium renoveren?

We staan voor een enorme renovatie-uitdaging met betrekking tot het sterk verouderde woonpatrimonium, en niet het minste wat betreft de naoorlogse woontorens. Waar tot een aantal jaar geleden sloop-wederopbouw nog zonder knipperen werd voorgesteld, wordt nu de kwaliteit van de gebouwen enerzijds en financiële / ecologische impact om niet te slopen anderzijds meer naar waarde geschat. We nemen drie grote woonensembles (twee torens en een wijk) onder de loep en luisteren naar de uitdagingen en opportuniteiten aan de hand van een onderzoeksproject rond de transformatiestrategie van een woontoren in Sint-Jans-Molenbeek.

Lezing
14.12
Nieuw Gent: park, straat, plein
Transitie van een sociale woonenclave naar een duurzaam toekomstperspectief

Nieuw Gent ondergaat een metamorfose. Deze grootschalige operatie kadert binnen de ambitieuze visie van de sociale huisvestingsmaatschappij Thuispunt Gent om meer kwaliteitsvolle sociale woningen in de groeiende stad Gent, kampend met forse woonnood, te voorzien. Diverse architectenteams volgen twee hoofdlijnen bij het creëren van een eigentijds woonpark: verbindingen leggen naar het groter stedelijk geheel en samenhang maken op mensenmaat. We duiken Nieuw Gent even in.