Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Thema 2023
Méér wonen

In 2023 zet Archipel in op stedelijk wonen, en meer bepaald op ‘méér wonen’. Leven in steden wordt onbetaalbaar. De trek naar de stad is weer toegenomen. Het stijgende aantal ouderen, de veranderende woonbehoefte en het groeiend aantal inwoners hebben een invloed op de toekomst van de stad. De mismatch tussen het huidige vastgoedbeleid en de behoefte aan betaalbaar wonen lijkt steeds groter te worden. Hoe kan het wonen in de stad aantrekkelijk én betaalbaar blijven?

Lees verder

Vrijwilliger worden?

Archipel rekent op een brede groep van vrijwilligers om haar activiteiten mogelijk te maken. Heb je ook zin om mee te helpen bij onze lezingen of mee te werken aan onze reizen? Aarzel dan niet om ons aan te spreken, een mailtje te sturen of op te bellen!

Fietstochten & -kaarten

In 2021 en 2022 organiseerden we een aantal buitenactiviteiten en maakten een aantal thematische architectuurkaarten om de stad per fiets of te voet te ontdekken.
Brugge | Brussel | Oostende | Hasselt & Genk

De gedrukte fietskaarten kan je bestellen via info@archipelvzw.be.
Kostprijs per stuk: 8 € inclusief verzendingskost, te betalen op rekening van Archipel BE50 7380 2952 6418

Lezing
22.06
Dichterlijk wonen
Bovenop, tussendoor, achteraan, onderuit

In de zoektocht naar méér kwalitatief ruimtelijk wonen binnen een betaalbaar kader zien we vaak creatieve oplossingen om binnen het grootstedelijke kader alternatieve programma’s / ruimten te genereren en zo dichter en dichterlijk te gaan wonen. Een inspiratieavond met goede voorbeelden.

Bezoek
24.06
Fietstocht in Gent #2
Sociaal verweven

De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent investeert drastisch in een meerjarenplan voor meer kwaliteitsvolle sociale woningen. Er zijn heel wat renovatie- en vervangingsprojecten aan de gang, want nog steeds is het patrimonium verouderd. Er is heel wat werk aan de winkel. WoninGent heeft aandacht voor ingrepen die een positieve impact hebben op de leefbaarheid in de gebouwen, maar ook op de aanleg van de directe omgeving zodat bewoners zich thuisvoelen. Zij zetten stevig in op het verhaal van mensen, op sociale cohesie. De fietstocht voert langsheen diverse projecten die een kwalitatief beeld van sociaal wonen in Gent nastreven.

Lezing
07.09
Open Monumentendag
Robuuste collectieve woonvormen

Collectieve woonvormen worden in Vlaanderen steeds vaker bekeken als een heilzame strategie om individuele en maatschappelijke winsten te boeken zoals betaalbaar wonen, ecologisch wonen, landschaps-sparend wonen, inclusiever wonen en socialer wonen. Maar kunnen we er zomaar van uit gaan dat deze collectiviteitswinsten ook op lange termijn robuust zullen zijn tegen onvoorziene omstandigheden? Door de evolutie van een aantal historische collectieve woonvormen in binnen- en buitenland te onderzoeken, werpt Glenn Lyppens binnen zijn doctoraat een nieuw licht op het (on)vermogen van ruimtelijk ontwerp hieromtrent.

Bezoek
10.09
Fietstocht in Gent #3
Modernisme in Gent

De stad Gent is gekend voor haar eeuwenoude en magische pracht aan gebouwen. De drie torens, het Gravensteen, de authentieke gevels van de huizen aan de Graslei, … elk van hen vertelt een boeiend verhaal over de stad. Gent is echter geen museumstad, maar Gent leeft. Een mix van hedendaagse en authentieke gebouwen uit diverse lagen van de geschiedenis, van klassieke gevels tot muren versierd met graffiti, geven Gent dat unieke, eigenwijze karakter. De modernistische architectuur weeft hiertussen een verrassend verhaal. Architect-urbanist-fotograaf Johan Rutgeerts en architect Christophe Lecompte inventariseerden een 400-tal modernistische projecten in Gent. Een selectie hieruit ligt aan de basis van deze fietstocht.

Lezing
28.09
De kleine sociale woonkorrel
Kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen in Gent

In Gent is de woningnood bijzonder hoog. Zoals de stad Gent nu groeit, moet het woonaanbod jaarlijks sterk aangroeien om gelijke tred te houden. De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent moet een antwoord bieden op de nood aan kwaliteitsvolle en betaalbare sociale woningen voor de laagste inkomenscategorieën in de stad. Zij doen dit zowel door het aanpakken van bestaande gebouwen die niet meer aan de huidige energie-eisen voldien, als door het bijbouwen van nieuwe sociale woningen. We zoomen in op de kleine korrel van het sociaal wonen in Gent.

Lezing
26.10
Zorgwonen in Kortrijk
Op zoek naar innovatieve woonconcepten

De gezondheid en het welzijn van alle Vlamingen, jong en oud, is belangrijk. Er moeten voldoende en kwaliteitsvolle zorgvoorzieningen zijn in de thuiszorg, de ouderenzorg, de algemene en de geestelijke gezondheidszorg. In Kortrijk zoomen we in op intergenerationeel wonen en zorgwonen.

Lezing
16.11
Rethinking housing
A plea for ‘new standards'

Duplex Architekten laat zien hoe innovatieve woningbouw in Zwitserland kan functioneren en welke bijdrage het kan leveren aan de stedelijke ontwikkeling. We plaatsen deze lezing in een breder onderzoek naar nieuwe financieringsmodellen voor de woonmarkt en naar alternatieve woonvormen waarbinnen wonen betaalbaar kan blijven.

Lezing
30.11
De grote woonkorrel
Hoe het grootschalig naoorlogs woonpatrimonium renoveren?

We staan voor een enorme renovatie-uitdaging met betrekking tot het sterk verouderde woonpatrimonium, en niet het minste wat betreft de naoorlogse woontorens. Waar tot een aantal jaar geleden sloop-wederopbouw nog zonder knipperen werd voorgesteld, wordt nu de kwaliteit van de gebouwen enerzijds en financiële / ecologische impact om niet te slopen anderzijds meer naar waarde geschat. We nemen drie grote woonensembles (twee torens en een wijk) onder de loep en luisteren naar de uitdagingen en opportuniteiten aan de hand van een onderzoeksproject rond de transformatiestrategie van een woontoren in Sint-Jans-Molenbeek.

Lezing
14.12
Nieuw Gent: park, straat, plein
Transitie van een sociale woonenclave naar een duurzaam toekomstperspectief

Nieuw Gent ondergaat een metamorfose. Deze grootschalige operatie kadert binnen de ambitieuze visie van de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent om meer kwaliteitsvolle sociale woningen in de groeiende stad Gent, kampend met forse woonnood, te voorzien. Diverse architectenteams volgen twee hoofdlijnen bij het creëren van een eigentijds woonpark: verbindingen leggen naar het groter stedelijk geheel en samenhang maken op mensenmaat. We duiken Nieuw Gent even in.