Archipel

Beleef architectuur!

Generatie-interviews

Tentoonstelling

Deze tentoonstelling brengen wij in samenwerking met Design museum Gent, studio Fragile en KU Leuven

Locatie: Design museum Gent
Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent

De tentoonstelling loopt van 19 november 2016 tot 5 maart 2017
Openingsuren en toegangsprijzen

 

Derde debat - ‘Brugge als Ku(n)ststad’ Debat

Debat Derde debat - ‘Brugge als Ku(n)ststad’

Howest Campus Sint Jorisstraat, Brugge

De Stad Brugge organiseert dit najaar samen met Archipel en VormingPlus drie stadsdebatten naar aanleiding van de opmaak van het nieuw ruimtelijk beleidsplan voor Brugge. Samen met experts en het beleid wordt gedebatteerd over de zes stadsbeelden die de kern vormen van een nieuwe ruimtelijke visie. Per debatavond worden twee thema’s onder het licht gehouden.

2016: WONEN.

Archipel ontwikkelt haar programma sinds enkele jaren vanuit een specifiek thema. Voor 2016 is dat “WONEN”. Wonen in al zijn aspecten en invalshoeken, theoretisch analyserend of letterlijk opbouwend vanuit praktijkervaring. Ecologie, Densiteit, Leefbaarheid en Transport, Hoogbouw, Laagbouw,Collectief of Individueel. Toekomst en verleden als leidraad. Wat is hier de rol van architectuur?

Tegen 2030 moeten 330.000 bijkomende gezinnen gehuisvest worden. Voor een deel daarvan zullen nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Hoe kunnen deze woningen bijdragen tot een beter ruimtelijk beleid in Vlaanderen, dat een verdere suburbanisatie en versnippering van het woonareaal tegengaat? Hoe kunnen we aantrekkelijke en betaalbare woonomgevingen realiseren op een sociaal geïntegreerde wijze? Hoe kunnen we individuele woonwensen opvangen met minder maatschappelijke lasten en kosten? Met welke woonprojecten kunnen we daadwerkelijk een trendbreuk realiseren in de Vlaamse woningproductie? Binnen het huidige discours over mogelijke oplossingen voor diverse, acute woonproblematieken in Vlaanderen worden nieuwe, collectieve woonvormen vaak naar voren geschoven. De toenemende bevolking, veranderende gezinsstructuren en de afnemende hoeveelheid vrije ruimte dwingen onze generatie om creatiever om te springen met wonen en ontwerpen. De vaste waarden en tradities die lange tijd golden als excuus voor de zogenaamde baksteen in de maag van alle Belgen komen al lange tijd niet meer overeen met de noden van de acute maatschappelijke woonproblematiek. Wij moeten het traditionele woonmodel herdefiniëren en nieuwe, duurzamere woonmodellen ontwikkelen.

Vlaanderen blijft de meest versnipperde en verkavelde regio van Europa. Het ruimtebeslag van de harde functies als wonen, industrie, intensieve landbouw, wegen en mobiliteit is groot. Ondanks de beperkte oppervlakte en een hoge bevolkingsdichtheid springen we allerminst zuinig om met de ruimte. Bebouwing in Vlaanderen is zeer sterk verspreid, zonder duidelijk patroon. Nog steeds bebouwen of verharden we dagelijks 7,5 ha (of 15 voetbalvelden) ten koste van de open ruimte. Vlaanderen heeft – na Monaco en Vaticaanstad – de grootste verharde oppervlakte per vierkante meter ter wereld en het dichtste wegennet van Europa. Als Vlaanderen aan hetzelfde tempo open ruimte blijft innemen zal, volgens een studie van de KULeuven, in 2050 meer dan 40% van de beschikbare ruimte volgebouwd zijn. De stadsvlucht van de vorige decennia heeft ervoor gezorgd dat het wonen vooral gebeurt in grote verkavelingen in buitengebieden, in verspreide bebouwing en lintbebouwing, met lage dichtheid. Hierdoor zijn er teveel verkeersgenererende functies zoals baanwinkels, winkelcentra, bedrijventerreinen. Natuurgebieden worden opgeknipt en zijn te klein en te versnipperd, waardoor ze kwetsbare dier- en plantensoorten verliezen. Vlaanderen is één van de dunst beboste gebieden van Europa en toch wordt er nog veel bos gekapt. Als we niets doen en Vlaanderen aan dit tempo open ruimte blijft innemen, zal tegen 2050 de Vlaamse ruit bijna helemaal volgebouwd zijn. De huidige situatie dient een halt te worden toegeroepen! Op welke manier kan er gestreefd worden naar een goede leefomgeving? Hoe kan betaalbaar en goed wonen gerealiseerd worden? Kwaliteitsvol wonen is immers de uitdrukking van het functioneren van een samenleving, van het functioneren van een beleid. De huidige woonconcepten zijn achterhaald. Het traditionele wonen wordt uitgedaagd door innovatieve woontypologieën. Niet alleen de woonvorm dient herdacht te worden, ook dienen we op zoek te gaan naar nieuwe vormen van collectief opdrachtgeverschap en andere visies op grondgebruik. Maatschappelijke uitdagingen zoals grondschaarste, betaalbaarheid, milieubescherming, mobiliteit, vergrijzing en gezinsverdunning, zijn daar onlosmakelijk mee verbonden.

Archipel zoomt in 2016 in op wonen en stelde een jaarprogramma samen dat diverse aspecten van deze zoektocht naar oplossingen in de kijker wil zetten om te sensibiliseren, om na te denken, om het roer om te gooien.

In naam van het Archipelteam,
Hera Van Sande