Archipel

Beleef architectuur!

Voralberg Getting things done

Tentoonstelling

Evolution of the built Environment in Voralberg

Deze tentoonstelling brengen wij in samenspraak met KU Leuven, Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Gent en het Oostenrijks Cultuurforum Brussel.

Locatie: Pandgang Campus Sint Lucas Gent.

De tentoonstelling loopt van 20 oktober tot 17 november 2016
Open van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 18u00

Getting things done

 

/2016

Masa y Vacio,... Color y Pasion. Reis

door Hilary French Lezing

/2016

Reis Masa y Vacio,... Color y Pasion.

Romantisch, passioneel, zinnelijk, tragisch en wreed, dat zijn de Mexicanen en dat is hun geschiedenis. En kleurrijk. Het overrompelend kleurpalet is adembenemend en doorspekt de cultuurervaring van onze reis. Het diepe blauw van Frida Kahlo. Het snijdende rood van Diego Rivera of Juan O’Gorman. Het verblindende goud van Matthias Goeritz. Het vloeiende wit van Felix Candela. Het in zon gedrenkte oker van Ricardo Legoretta. Het mysterieus dieproze van Luis Barragan. En “El Aire es azul!”

Varia Built-Eat!

Budafabriek, Kortrijk

Voor de vierde maal organiseert Archipel een workshop met kinderen, papa’s en mama’s naar aanleiding van de Kunstendag voor Kinderen. Op die dag kunnen families met kinderen tot 12 jaar in heel Vlaanderen en Brussel kennismaken met kunst.Bij ons ook de kunst van architectuur.

Lezing door Hilary French

Hilary French, professor aan the Royal College of Art in Londen en auteur van meerdere boeken over woontypologieën, licht een selectie van inventieve eigentijdse projecten toe, op zoek naar oplossingen voor dens hedendaags wonen, en dit na een historische inleiding over de evolutie van woontypologieën.

2016: WONEN.

Archipel ontwikkelt haar programma sinds enkele jaren vanuit een specifiek thema. Voor 2016 is dat “WONEN”. Wonen in al zijn aspecten en invalshoeken, theoretisch analyserend of letterlijk opbouwend vanuit praktijkervaring. Ecologie, Densiteit, Leefbaarheid en Transport, Hoogbouw, Laagbouw,Collectief of Individueel. Toekomst en verleden als leidraad. Wat is hier de rol van architectuur?

Tegen 2030 moeten 330.000 bijkomende gezinnen gehuisvest worden. Voor een deel daarvan zullen nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Hoe kunnen deze woningen bijdragen tot een beter ruimtelijk beleid in Vlaanderen, dat een verdere suburbanisatie en versnippering van het woonareaal tegengaat? Hoe kunnen we aantrekkelijke en betaalbare woonomgevingen realiseren op een sociaal geïntegreerde wijze? Hoe kunnen we individuele woonwensen opvangen met minder maatschappelijke lasten en kosten? Met welke woonprojecten kunnen we daadwerkelijk een trendbreuk realiseren in de Vlaamse woningproductie? Binnen het huidige discours over mogelijke oplossingen voor diverse, acute woonproblematieken in Vlaanderen worden nieuwe, collectieve woonvormen vaak naar voren geschoven. De toenemende bevolking, veranderende gezinsstructuren en de afnemende hoeveelheid vrije ruimte dwingen onze generatie om creatiever om te springen met wonen en ontwerpen. De vaste waarden en tradities die lange tijd golden als excuus voor de zogenaamde baksteen in de maag van alle Belgen komen al lange tijd niet meer overeen met de noden van de acute maatschappelijke woonproblematiek. Wij moeten het traditionele woonmodel herdefiniëren en nieuwe, duurzamere woonmodellen ontwikkelen.

Vlaanderen blijft de meest versnipperde en verkavelde regio van Europa. Het ruimtebeslag van de harde functies als wonen, industrie, intensieve landbouw, wegen en mobiliteit is groot. Ondanks de beperkte oppervlakte en een hoge bevolkingsdichtheid springen we allerminst zuinig om met de ruimte. Bebouwing in Vlaanderen is zeer sterk verspreid, zonder duidelijk patroon. Nog steeds bebouwen of verharden we dagelijks 7,5 ha (of 15 voetbalvelden) ten koste van de open ruimte. Vlaanderen heeft – na Monaco en Vaticaanstad – de grootste verharde oppervlakte per vierkante meter ter wereld en het dichtste wegennet van Europa. Als Vlaanderen aan hetzelfde tempo open ruimte blijft innemen zal, volgens een studie van de KULeuven, in 2050 meer dan 40% van de beschikbare ruimte volgebouwd zijn. De stadsvlucht van de vorige decennia heeft ervoor gezorgd dat het wonen vooral gebeurt in grote verkavelingen in buitengebieden, in verspreide bebouwing en lintbebouwing, met lage dichtheid. Hierdoor zijn er teveel verkeersgenererende functies zoals baanwinkels, winkelcentra, bedrijventerreinen. Natuurgebieden worden opgeknipt en zijn te klein en te versnipperd, waardoor ze kwetsbare dier- en plantensoorten verliezen. Vlaanderen is één van de dunst beboste gebieden van Europa en toch wordt er nog veel bos gekapt. Als we niets doen en Vlaanderen aan dit tempo open ruimte blijft innemen, zal tegen 2050 de Vlaamse ruit bijna helemaal volgebouwd zijn. De huidige situatie dient een halt te worden toegeroepen! Op welke manier kan er gestreefd worden naar een goede leefomgeving? Hoe kan betaalbaar en goed wonen gerealiseerd worden? Kwaliteitsvol wonen is immers de uitdrukking van het functioneren van een samenleving, van het functioneren van een beleid. De huidige woonconcepten zijn achterhaald. Het traditionele wonen wordt uitgedaagd door innovatieve woontypologieën. Niet alleen de woonvorm dient herdacht te worden, ook dienen we op zoek te gaan naar nieuwe vormen van collectief opdrachtgeverschap en andere visies op grondgebruik. Maatschappelijke uitdagingen zoals grondschaarste, betaalbaarheid, milieubescherming, mobiliteit, vergrijzing en gezinsverdunning, zijn daar onlosmakelijk mee verbonden.

Archipel zoomt in 2016 in op wonen en stelde een jaarprogramma samen dat diverse aspecten van deze zoektocht naar oplossingen in de kijker wil zetten om te sensibiliseren, om na te denken, om het roer om te gooien.

In naam van het Archipelteam,
Hera Van Sande